Rozdružovanie surovín

Pracovisko úpravy primárnych a sekundárnych surovín je vybavené širokou škálou laboratórnych a polo-prevádzkových zariadení na separáciu materiálov pomocou fyzikálnych metód rozdružovania, najmä gravitačných, magnetických a elektrických.

Zdrobňovanie a triedenie

Polo-prevádzkové drviče, triediče a mlyny dostupné na Pracovisku úpravy primárnych a sekundárnych surovín nám umožňujú zdrobňovanie kusových vzoriek materiálov na požadovanú veľkosť, či prípravu zvolených zrnitostných tried.

Penová flotácia

Analýza vzoriek

Modelovanie procesov

Oddelenie spracovania surovínPracovisko úpravy primárnych a sekundárnych surovín sa zaoberá základným a aplikovaným výskumom úpravy surovín so zameraním sa na separačné procesy spracovania primárnych a sekundárnych surovín, zvlášť jemnozrnných materiálov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológiíFakulta BERG (vtedy Banícka fakulta) stála pri zrode Technickej univerzity v Košiciach a jej formovaní. Preniesla na ňu časť zo svojich bohatých a vážených baníckych tradícií a tradícií vysokého školstva datujúceho sa od roku 1762, ktoré sú medzinárodne akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Fakulta BERG poskytuje vzdelanie tak v tradičných baníckych disciplínach, ako aj v atraktívnych a žiadaných študijných programoch.

Technická univerzita v KošiciachDnes na deviatich fakultách TUKE študuje viac ako 10 600 študentov. Z tohto počtu študuje v dennej forme vyše 8 700 študentov - približne 5 300 v bakalárskom, 3 400 v inžinierskom a magisterskom a takmer 700 v doktorandskom štúdiu. Na TUKE pracuje viac ako 700 profesorov, docentov a asistentov a rovnaký počet výskumných a technicko-hospodárskych pracovníkov. Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.